مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

ماموریت و چشم انداز

دامنه فعالیتهای این موسسه مطالعاتی پژوهشی مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر تحولات منطقه که باعث تاثیرات متقابل میان غرب و شرق آسیا است را در بر میگیرد.

هدف این موسسه مطالعاتی، پژوهشی ایجاد تعامل بیشتر میان غرب و شرق و تلاش در جهت تقویت و سهولت بخشیدن به روابط کشورهای غرب و شرق آسیا است و به همین دلیل “آسیای ما” نام گرفته است.

“آسیای ما” با تمرکز بر رویدادهای مهم در منطقه و انجام تحقیقات علمی و پژوهشی، برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی همچنین تحلیل اخبار مهم منطقه سعی در رسیدن به اهداف خود دارد.