مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

کنفرانس بین المللی میراث تمدنی و فرهنگی مشترک ایران و جهان مالایی زبان با تاکید بر مالزی برگزار می شود

0

آسیای ما – سمینار بین المللی “میراث تمدنی و فرهنگی مشترک ایران و جهان مالایی زبان با تاکید بر مالزی” با حضور اندیشمندان ایران و کشورهای مالایی زبان  در روزهای یازده و ۱۲ فوریه برابر با ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه برگزار می شود .

این سمینار با مشارکت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی و همکاری موسسه مطالعاتی پژوهشی آسیای ما(asiawe) و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مالایا مالزی و دانشگاه ملی سنگاپور برگزار خواهد شد .

موضوعات مورد بررسی در این سمینار

  • روابط تاریخی، فرهنگی ایران و جهان مالایی و کشورهای جنوب شرق آسیا
  • روابط کنونی فرهنگی ایران و جهان مالایی و بررسی چشم انداز فرصت های آینده
  • تعاملات فرهنگی، مذهبی ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا
  • نقش ایران در معرفی و ترویج عرفان و تصوف در جنوب شرق آسیا به ویژه در مالزی
  • تعاملات اندیشمندان و متفکران اجتماعی و فلاسفه ایران و جنوب شرق آسیا
  • تفاوتها و شباهتها در تصوف میان ایران و جنوب شرق آسیا به ویژه جهان مالایی
  • تعامل، همچنین نفوذ زبان فارسی در ادبیات و ترجمه در جنوب شرق آسیا و جهان مالایی
  • تعاملات آکادمیک ایران و جهان مالایی در گذشته و حال

خواهد بود .

پرفسور فرید العطاس و پرفسور بخاری لوبوس  از مالزی ،پرفسور ذکرگو ، دکتر محمود رضا اسفندیار و خانم دکتر مولایی و خانم دکتر میرزا نیا از ایران، پرفسور هیلارین لاری و دکتر ازهر ابراهیم از سنگاپور و دکتر حسین هریانتو و دکتر زولینو از اندونزی  از سخنرانان این کنفرانس دو روزه خواهند بود .

جدول برنامه های این سمینار بین المللی دو روزه به شرح ذیل می باشد

Saturday, 11 February 2017

۰۹۳۰-۰۹۴۰:    Opening speech by Dr Davood Mehrabi

۰۹۴۰ – ۱۰۰۰:  Welcoming Speech by …..

۱۰۰۰ – ۱۰۳۰:    speaker I:  Prof. Dr. Muhammad Bukhari Lubis (Malaysia)

Persian Loanwords in Malay: An Analysis of Spelling and Meaning

۱۰۳۰ – ۱۰۴۰:        Q&A

۱۰۴۰ – ۱۱۱۰:        Speaker II: Dr. Husain Heriyanto, M.Hum (Indonesia)

۱۱۱۰ – ۱۱۲۰:        Q&A

۱۱۲۰ – ۱۱۵۰:        Speaker III: Associate Professor .Dr Hilarian Larry Francis (Singapore)

The Persian Musical and Cultural Impact on the Early Global Trade-Routes of Lautan Melayu (the Malay Sea)

۱۱۵۰ – ۱۲۰۰         Q&A

۱۲۰۰- ۱۳۰۰           video presentation and discussion (Malaysia)

By: Netusha Naidu, Imran Rased and Saef

۱۳۰۰ – ۱۴۰۰         Lunch

۱۴۰۰- ۱۴۳۰          Speaker IV: Associate Professor. Dr. Mahmoodreza Esfandiar & Faezah Rahman (Iran) Sufism; The way of Intercultural dialogue between Iran and Malay world

۱۴۳۰-۱۴۴۰            Q&A

۱۴۴۰-۱۵۱۰            Speakers   V: Teo Lee Ken (Malaysia)

Justice in the Social Thought of Syed Hussein Alatas and Ali Shariati

۱۵۱۰-۱۵۲۰            Q&A

۱۵۲۰- ۱۵۵۰          Speaker V I: Associate Professor.Dr .Syed Farid Alatas, (Singapore)

۱۵۵۰-۱۶۰۰            Q&A

۱۶۰۰-۱۶:۳۰           Speakers   VI I:    Dr Hamideh Molaei (Iran)

Us and Us? The representation of Iran in Malaysian news media and vice versa through an Intercultural approach

۱۶۳۰-۱۶۴۰            Q&A

۱۶:۴۰                    Tea

Sunday, 12 February 2017

۰۹۳۰ – ۰۹۳۵   Opening speech by Dr Davod Mehrabi

۰۹۳۵ – ۰۹۴۵   Welcoming Speech   by Mr Ali Mohammad Sabeghi, Cultural Councillor Embassy of Islamic republic of Iran in Malaysia

۰۹۴۵ – ۱۰۱۵         Speaker   I: Prof. Dr. Amir H. Zekrgoo & Dr.  Leyla H. Tajer (Iran)

An Introduction to Ḥamzah Fanṣoūrīs Asrārul Ārifīn, Sharābul-Āshiqīn, Al-Muntahī: A Translation Project in Progress

۱۰۱۵ – ۱۰۲۵         Q&A

۱۰۲۵ – ۱۰۵۵         Speaker   II:  Dr Azhar Ibrahim (Singapore)

Mirroring the Mirrors of Princes Persian Adab Humanism and Taj Us Salatin

۱۰۵۵ – ۱۱۰۵         Q&A

۱۱۰۵ – ۱۱۳۵         Speaker   III: Neda Zoghi (Iran)

Art Economy and Globalization: A Survey on Iranian Art Market in Malaysia

۱۱۳۵ – ۱۱۴۵         Q&A

۱۱۴۵ – ۱۲۱۵         Speaker   IV:  Dr Bastian Zulyeno (Indonesia)

The Principles of Statesmanship in Persian and Malay Text According to Siyãsatnãme and Tãjussalãtin

۱۲۱۵ – ۱۲۲۵         Q&A

۱۲۲۵ – ۱۲۵۵         Speaker   V:   Dr Elham Sadat Mirzania (Iran)

Mahuans account of Malacca, An Example for having a peaceful world

۱۲۵۵ – ۱۳۰۵         Q&A

۱۳۰۵- ۱۳۳۰           Iranian Music Performance

۱۳۳۰                     Lunch

 

علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دو روزه با ورود به لینک زیر در این سمینار به ضورت رایگان ثبت نام نمایند .

https://www.eventbrite.com/e/international-conference-oncivilization-and-cultural-heritage-of-iran-and-the-malay-world-a-tickets-31539493474 

 

سیستم پاسخ بسته شده است.