مرکز مطالعاتی، علمی و پژوهشی غرب و شرق آسیا
English | فارسی

مالزی مرهون عربستان نیست

0

آسیای ما- احمد فوزی عبدالحمید گفت که مالزی به عنوان یک کشور بی طرف نشان داده است که مرهون عربستان نیست.

احمد فوزی عبدالحمید استاد علوم سیاسی دانشگاه علوم مالزی USM در گفتگویی با موسسه تحقیقی-پژوهشی آسیای ما گفت که روابط خاص اخیر میان عربستان و مالزی نشان دهنده دین این کشور به عربستان سعودی نیست.

وی گفت با توجه به مناسبات مالزی با بسیاری از کشورهای غیر اسلامی تحکیم روابط مالزی با یک دولت شیعه مثل ایران نیز سودای بزرگی نخواهد بود.

وی با اشاره به سفر دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مالزی گفت که تحکیم روابط دو کشور با توجه به رشد بازگشت ایرانیان موفق خارج از کشور به ایران می تواند رویکرد خوبی برای مالزی باشد اما ممکن است روابط تجاری و بازرگانی تحت الشعاع بروکراسی مذهبی میان دو حکومت اسلامی شیعه و سنی قرار بگیرد.

وی اضافه کرد که افزایش رشد سلفی گری و احساسات ضد شیعی در میان مردم مالزی و حتی در میان حزب آمنو و تاثیر آن بر روابط ایران و مالزی کمی نگران کننده است. برخی تفکرات سلفی که مغایر با اندیشه مدارا و تعادل صوفیانه اسلامی است باعث جلوگیری از عدم تحکیم روابط میان ایران و مالزی است.

وی افزود، سوال مهم اینجاست، آیا کسانی که تصمصم گیری های سیاسی را انجام می دهند قادر به کاهش فشار از طرف برخی قدرتهای مذهبی که همیشه ناظر بر تحولات هستند، بر ایران برای جلوگیری از ارتباط بیشتر این کشور با دیگر مسلمانان، خارج از چهارچوب گرایشات مذهبی هستند.

این محقق مالزیایی در انتها گفت که سفر رئیس جمهور ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا می تواند نتایج مثبتی پیش رو داشته باشد و باعث تحکیم روابط ایران با کشورهای منطقه شود، ضمن اینکه ایران پیش از این نشان داده است تمایلی به دخالتهای مذهبی در امور کشورهای اسلامی ندارد.

سیستم پاسخ بسته شده است.